Během intenzivního zkoumání hlasové aktivity a variability zpěvu lejska malého v posledních pěti letech se nám podařilo získat několik zajímavých výsledků včetně popsání celkem 16 odlišných typů zpěvů (trend však ukazuje, že jich bude ve skutečnosti ještě více). Jeden typ zpěvu je výrazně dominantní v celé populaci, dalších sedm typů je běžných a ostatní typy jsou velmi vzácné. Naše výsledky naznačují, že přibližně 90 % populace lejsků používá během sezóny (pravděpodobně i celý život) pouze jeden typ zpěvu a zbylých 10 % používá kombinaci dvou typů, jejichž vzájemný poměr se mění v závislosti na fázi hnízdního období. Jednotlivé typy zpěvů lejsci používají napříč celou Evropou, ale přitom nevytváří žádné dialektové skupiny. Tím pádem netušíme téměř nic o tom, jak se různé typy zpěvů vyvinuly a proto bychom se rádi pokusili alespoň přiblížit ke správné odpovědi.
Potřebujeme vědět, jaké jednotlivé typy zpěvů se v Evropě vyskytují, a proto je nutné shromáždit co možná největší množství nahrávek různých samců lejsků malých z hnízdního období na území jeho celého hnízdního areálu a navýšit tak současný dataset. Tento plán ale není možné splnit bez zapojení mnoha dalších ornitologů z celé Evropy, a proto se obracíme také na Vás s prosbou o spolupráci.

During the intensive research of vocal activity and the song variability of Red-breasted Flycatcher in the last four years, we managed to get some interesting results, including describing a total of 16 different types of songs (but the trend shows that males will use even more types). One type of song is strongly dominant in our entire population, another seven types are common, and other types of song are very rare. Our up-to-date results indicate that about 90% of males use only one type of song during the season (probably throughout their lives). The remaining 10% of males combine two different types of song. The amount of one song type used in combination is depending on the stage of the breeding season. Individual types of described songs are used by males across Europe, but we do not seem strictly separate dialect groups so far. We are interested in the geographic distribution of described song types.
We would like to know how many song types are used in Europe, how they are distributed. It is, therefore, necessary to collect as many recordings of the different males as possible from its entire breeding area. However, this plan cannot be accomplished without the involvement of many other ornithologists from across Europe, so we are also turning to you with a request for cooperation.


Prosím sdílejte informace o projektu dalším ornitologům.
______________________________________________

Please share information about project among other ornithologists.


KONTAKT / CONTACT

Ondřej Belfín

ficpar.songtype@gmail.com / ondra.belfin@gmail.com